Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

9-9.1 Forarbeider og forskrifter

9-9.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

9-9.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 9-1-2, 9-1-3, 9-3-3, 9-3-5, 9-6-1, 9-7-2 og 9-8-1