Forord

Dette er den tyvende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken.

Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er i det vesentlige en oppdatering, hvor regelendringer samt relevant praksis fra domstolene og Skatteklagenemnda er innarbeidet. Det er så langt som mulig lenket til relevante dommer på Lovdata.no (Lovdata Pro). Vi har også så langt som mulig lenket til forarbeider på Lovdata.no samt avgjørelser fra Skatteklagenemnda på Skatteetaten.no.

Målgruppen for håndboken er i første rekke medarbeidere i Skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Når boken publiseres for et videre publikum, er det fordi vi håper at stoffet kan ha interesse også utenfor etaten.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skatteetaten.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til [email protected].

Merverdiavgiftshåndboken er ordnet etter paragrafene i merverdiavgiftsloven. Det er imidlertid ikke tale om noen kommentarutgave i tradisjonell forstand. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis.

Omtalen av paragrafene innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd og en oversikt over forarbeider og eventuelle forskrifter. Forarbeider til paragrafer som er opphevet, men videreført med nytt paragrafnummer, er markert med en hakeparentes under den nye paragrafen. Relevante forarbeider til merverdiavgiftsloven 1969 er plassert etter forarbeidene til merverdiavgiftsloven 2009. Etter en generell omtale av den aktuelle bestemmelsen følger en oversikt over nevnte praksis fra Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Skatteklagenemnda og rettspraksis. Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv. er omtalt i et eget kapittel (kapittel 23).

Bak noen av referansene til Klagenemnda for merverdiavgift står bokstavene SKD i parentes. Dette betyr at klagesaken eller det aktuelle spørsmålet er avgjort av Skattedirektoratet og ikke klagenemnda.

Innholdet i boken gir uttrykk for Skattedirektoratets fortolkning av de foreliggende rettskilder og har normalt samme vekt som Skattedirektoratets meldinger og enkeltstående uttalelser.

Skattedirektoratet anbefaler at det i forhold til publikum ikke gjøres henvisninger til boken alene, men at det ved begrunnelsen av vedtak vises til den refererte praksis, rettsavgjørelser, forarbeider mv.

Et av formålene med Merverdiavgiftshåndboken er å oppnå en mest mulig lik forvaltningspraksis. Skattedirektoratet forutsetter derfor at de anvisninger boken gir, normalt blir fulgt i etaten.

Manuset er ajourholdt pr. 1. februar 2024.

Skattedirektoratet
Oslo, mars 2024