Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

10-1.1 Forarbeider og forskrifter

10-1.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
  • Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–2013) Refusjonsordning for utenlandske tranportører
  • Ot.prp. nr. 65 (1995–96) og Innst. O. nr. 82 (1995–96) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Refusjonsordningen innføres
  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Bestemmelser om renteberegning og motregning flyttet over til skattebetalingsloven

10-1.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-1-1 og 10-1-2