10-7.3 § 10-7 første ledd – Omfanget

Varer som gjenutføres  Første ledd bokstav a gjelder vare som gjenutføres i uforandret stand på grunn av at den er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt, eksempelvis fra en utenlandsk selger. Den som søker refusjon må dokumentere at det er samme vare som gjenutføres.

Etter første ledd bokstav b innvilges refusjon dersom varen gjenutføres etter tollavgiftsloven § 7-2 første og annet ledd. Etter bestemmelsens første ledd kan det innvilges refusjon av tollavgiften i andre konkrete oppregnede tilfeller, deriblant refusjon av vare som er innført under prosedyren overgang til fri disponering. Vilkåret er at varen i uendret og ubrukt tilstand gjenutføres i forbindelse med salg til kjøper utenfor tollområdet. At vilkårene er oppfylt må sannsynliggjøres og dokumenteres av den som søker om refusjon.

Etter første ledd bokstav c kan merverdiavgift refunderes til aktører som ikke er avgiftssubjekter, hvor det er krevd opp merverdiavgift ved innførselen, men hvor varen kunne vært deklarert for prosedyren midlertidig innførsel etter vareførselsloven § 4-6. Dette er en hjemmel til å refundere merverdiavgift i etterhånd dersom det eksempelvis viser seg at importøren har hatt manglende innsikt i regelverket for midlertidig innførsel av varer til tollområdet som ikke utløser plikt til å beregne toll- eller merverdiavgift, og som følge av dette har deklarert varen for prosedyren overgang til fri disponering (fortollet varen).

Etter første ledd bokstav d kan merverdiavgift refunderes dersom varen gjenutføres i andre tilfeller enn nevnt i bokstav a til c og det foreligger særlige grunner. Skattedirektoratet har i fellesskriv 28. februar 2018 gitt retningslinjer for når det foreligger «særlige grunner» og innførselsmerverdiavgift derfor kan refunderes. I fellesskriv 29. august 2018 korrigeres retningslinjene noe.

Dokumentasjon for utførsel  Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk utførsel av varen. Søknaden må derfor vedlegges en utførselsdeklarasjon som er attestert av befrakter i rubrikk B. Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger 5 000 kroner, kan det godtas annen dokumentasjon som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Dette kan være innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur. Det kan også være en bekreftelse fra speditør eller kvittering fra posten sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur.