10-7.3 § 10-7 første ledd – Omfanget

Varer som gjenutføresFørste ledd bokstav a gjelder vare som gjenutføres i uforandret stand på grunn av at den er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt, eksempelvis fra en utenlandsk selger. Den som søker refusjon må dokumentere at det er samme vare som gjenutføres.

Første ledd bokstav b viser til aktuelle bestemmelser om refusjon i tolloven. Bestemmelsene i tolloven § 11-2 første og annet ledd gir adgang til refusjon av tollen i andre konkrete oppregnede tilfeller, deriblant refusjon av innført vare som er fortollet dersom varen i uendret og ubrukt tilstand gjenutføres i forbindelse med salg til kjøper utenfor tollområdet. At vilkårene er oppfylt må sannsynliggjøres og dokumenteres av den som søker om refusjon.

Henvisningen til tolloven § 11-4 første ledd er delvis overlappende med bokstav a i merverdiavgiftsloven § 10-7. I tolloven § 11-4 første ledd annet punktum finnes imidlertid en særbestemmelse som gir adgang til refusjon av tollen «dersom det foreligger særlige grunner», en bestemmelse som også blir anvendelig for merverdiavgiften. Skattedirektoratet har i fellesskriv 28. februar 2018 gitt retningslinjer for når det foreligger «særlige grunner» og innførselsmerverdiavgift derfor kan refunderes. I fellesskriv 29. august 2018 korrigeres retningslinjene noe.

Etter første ledd bokstav c kan merverdiavgift refunderes til aktører som ikke er avgiftssubjekter, hvor det er krevd opp merverdiavgift ved innførselen, men hvor vedkommende egentlig oppfyller vilkårene for fritak ved midlertidig innførsel etter merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd. Dette er en hjemmel til å refundere merverdiavgift i etterhånd dersom det eksempelvis viser seg at importøren har hatt manglende innsikt i regelverket for midlertidig toll- og avgiftsfri innførsel til tollområdet, og som følge av dette har fortollet varen.

Dokumentasjon for utførselRefusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk utførsel av varen. Søknaden må derfor vedlegges en utførselsdeklarasjon som er attestert av befrakter i rubrikk B. Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger 5 000 kroner, kan det godtas annen dokumentasjon som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Dette kan være innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur. Det kan også være en bekreftelse fra speditør eller kvittering fra posten sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur.

Varer som ikke gjenutføresFørste ledd bokstav d gjelder refusjonsadgang generelt for alle typer feil foretatt ved fortollingen. Det er viktig å understreke at refusjonsadgangen etter bokstav d gjelder for varer som ikke skal gjenutføres. Bestemmelsen er ikke særlig praktisk etter at hjemmel for egenretting av innførselsmerverdiavgift ble innført, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4.