3-12.6 § 3-12 fjerde ledd – Interne fellesoppgaver

Bestemmelsen unntar omsetning av interne transaksjoner mellom ulike ledd innen veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Tilsvarende unntak gjelder for interne transaksjoner mellom ledd innen ideelle organisasjoner og foreninger, se M-3-13 nedenfor.

Organisasjoner mv. er i stor grad organisert slik at de enkelte ledd – det sentrale leddet, regionale ledd og lokale ledd – er selvstendige rettssubjekter. De ulike leddene utfører i varierende omfang fellesoppgaver som eksempelvis regnskap, it- og administrasjonsoppgaver for hverandre. Fellesoppgavene blir utført mot vederlag. Størrelsen på vederlagene og oppgjørsmåtene varierer. Felles er likevel ofte at størrelsen på vederlaget skal tilsvare kostnadene ved å yte tjenesten. Unntaket tar sikte på å hindre at måten organisasjonene mv. løser sine fellesoppgaver på får betydning for avgiftsbelastningen. I Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) avsnitt 13.2.5.4 presiserte imidlertid departementet at subjektkretsen ikke ville omfatte utskilte aksjeselskap.

Det er ikke knyttet vilkår til arten av tjenester som er omfattet av unntaket. Men tjenesten må være direkte knyttet til den ideelle virksomheten.

Det er et vilkår for unntaket at tilsvarende tjenester ikke omsettes eksternt eller at de ikke utføres av et rettssubjekt utenfor organisasjonen, jf. FMVA § 3-12-8 første punktum. Vilkåret må ses i sammenheng med at det er åpnet for at skattekontoret kan treffe vedtak om at en eller flere enheter eller ledd innen en organisasjon ikke skal omfattes av unntaket, jf. femte ledd annet punktum.

Kostnadsdekning  Videre må vederlaget for tjenestene være basert på hel eller delvis kostnadsdekning. Det er også et vilkår at tjenestene ikke ytes eksternt, og at tjenestene ikke utføres av et rettssubjekt utenfor organisasjonen mv. Det vises til FMVA § 3-12-8.

I bindende forhåndsuttalelse av 23. september 2020 la et skattekontor til grunn at både norske og utenlandske enheter som ble tatt opp i et religiøst trossamfunn var omfattet av bestemmelsen.