9-2.9 § 9-2 sjette ledd – Omorganisering av kommuner

Ifølge § 9-2 sjette ledd skal inngående merverdiavgift ikke justeres når kommunale vann- og avløpsanlegg overdras som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser §§ 4 og 5. Overdragerens rett og plikt til justering overtas uendret av det overtakende avgiftssubjektet. Unntaket ble innført ved lov 22. juni 2018 nr. 67 med virkning fra 1. januar 2017. En praktisk konsekvens er at kommunene ikke må utarbeide justeringsavtaler med tilhørende dokumentasjon for å overføre slike kapitalvarer, se Prop. 86 LS (2017 – 2018) kap. 9. Utenfor dette området kan imidlertid en kommunesammenslåing innebære at justeringsreglene kommer til anvendelse. De nærmere konsekvenser avhenger særlig av hvordan den avgiftspliktige virksomhet har vært organisert i kommunen, og de ulike alternativer er belyst i Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 15. november 2019.