6-28.4 § 6-28 tredje ledd – Tjenester som i alminnelighet leveres i forbindelse med transporttjenesten

I forbindelse med direkte transport til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet kan, foruten de egentlige transporttjenester, også ellers avgiftspliktige tjenester her i landet som i alminnelighet ytes i forbindelse med transporten faktureres avgiftsfritt. Dette gjelder f.eks. lasting, lossing, terminalytelser som merking, veiing eller pakking, lagring, tollklarering og spedisjon, jf. merverdiavgiftsloven § 6-28 tredje ledd.

Ved persontransport omfatter fritaket videre ytelser som anses som en del av persontransporten. Fritaket vil f.eks. ved en bussreise direkte til utlandet også omfatte servering av «gratis» kaffe og te her i landet. Ved f.eks. fergereise direkte til utlandet vil fritaket også omfatte overnatting i lugarer, slik at dette også faller inn under avgiftsområdet med hensyn til fradragsretten.

Avgiftsfritaket for et enkelt transportoppdrag strekker seg frem til det bestemmelsesstedet som er angitt i transportdokumentene som transportør utferdiger/mottar. Tjenester som ytes etter at varen er stillet til mottakers disposisjon omfattes ikke av avgiftsfritaket. I de tilfeller dokumentene bare angir destinasjonsstedet, vil den direkte transport bare strekke seg til varen stilles til disposisjon for kjøper eller hans representant. I slike tilfeller vil f.eks. fortolling, spedisjon o.l. kunne bli avgiftspliktig.

Overliggedagspenger anses som vederlag for avgiftsfri tjeneste. Det vises til R 4 tillegg av 9. februar 1971.

Når det gjelder avgiftsfritaket for tjenester som i alminnelighet ytes i forbindelse med transporten, er det et vilkår for avgiftsfritaket at tjenestene utføres og betales iht. transportavtalen. Det er således en forutsetning at tjenestene er angitt i transportdokumentene slik at mottaker ikke har måttet gi særskilt anvisning for å få utført fortolling mv.

Skattedirektoratet har uttalt seg om avgiftsrettslig behandling av transport/distribusjon av adressert og uadressert post i Norge i brev 27. februar 2020.