8-2.4 § 8-2 første ledd annet punktum – Fradragsrett for anskaffelser til bruk innenfor avgiftssubjektets samlede virksomhet

Bestemmelsen i § 8-2 første ledd annet punktum er en videreføring av merverdiavgiftsloven § 23 tredje punktum, som trådte i kraft 1. januar 2008 (endret ved lov 29. juni 2007 nr. 45). Om forarbeidene vises det til Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) kapittel 5.3.5. Tilføyelsen av et nytt tredje punktum i § 23 skjedde på bakgrunn av at plikten til å betale merverdiavgift ved uttak av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av en virksomhet ble fjernet. I Ot.prp. nr. 59 ble det om dette uttalt på side 27 at «Når det nå foreslås at plikten til å betale merverdiavgift ved uttak av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av en virksomhet fjernes, vil fradragsretten for fellesanskaffelser ved tjenesteproduksjon måtte reguleres av § 23 første punktum» (nå § 8-2 første ledd første punktum).

Bestemmelsen i § 8-2 første ledd annet punktum kan virke noe komplisert, men hovedinnholdet er at inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er å anse som fellesanskaffelser etter loven, skal fordeles med mindre anskaffelsene gjelder de tjenestene som er nevnt i § 3-23 og § 3-26. Inngående avgift på disse tjenestene skal fradragsføres fullt ut.

Før lovendringen 1. januar 2008 skulle det ved anskaffelser av varer og tjenester av et slag som omsettes i virksomheten, foretas fullt fradrag for deretter å beregne merverdiavgift ved eventuelle uttak til bruk privat eller til ikke-avgiftspliktige formål innenfor virksomheten. Se omtale av blant annet uttaksreglene for tjenester under M-3-22.2.

Bestemmelsen i § 8-2 første ledd annet punktum gjør imidlertid et unntak for dette (full fradragsføring) dersom anskaffelsen som gjelder bruk som ikke gir fradragsrett «finner sted innenfor avgiftssubjektets samlede virksomhet». I et slikt tilfelle skal det foretas en fordeling av inngående avgift på varer og tjenester etter § 8-2 første ledd første punktum med mindre anskaffelsene gjelder tjenester som nevnt i § 3-23 og § 3-26. For sistnevnte typer tjenester er ordningen med fullt fradrag (med plikt til å beregne merverdiavgift ved uttak) videreført gjennom henvisningen til § 8-5.