5-11.3 Avgrensning av området for den reduserte satsen

Inngangsbilletter  Det er bare omsetning av inngangsbilletter samt utleie av lokaler i idrettsanlegg som skal ilegges den reduserte satsen.

Annen avgiftspliktig omsetning, for eksempel fra parkeringsvirksomhet, servering i kafé e.l. og reklame, er ikke omfattet av den reduserte satsen. Slik omsetning skal avgiftsberegnes med den alminnelige satsen på 25 %. Ved omsetning av mat- og drikkevarer, for eksempel fra kiosk, gjelder en redusert sats på 15 %.

Omsetning av programmer, suvenirer og lignende vil i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges en sats på 25 %. Omsetningen kan imidlertid være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav a som gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), se M-3-12.3.

Utleie av lokaler  Ved utleie av lokaler i idrettsanlegg der utleier også står for serveringen, skal det beregnes merverdiavgift med 25 % av hele vederlaget dersom serveringen beløpsmessig ikke er av underordnet betydning. Er serveringstjenesten av underordnet betydning, skal kun denne ilegges en sats på 25 %, mens utleien av lokalene skal ilegges en sats på 12 %. Dette er i tråd med hva som gjelder ved utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav b, se M-3-11.3.2. Eksempel på servering som normalt vil være av underordnet betydning kan være kaffe og kringle eller frukt som settes frem i pauser under møter. Ordinært koldtbord eller middag, vil i utgangspunktet ikke anses å være beløpsmessig av underordnet betydning.

Det er utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. som er omfattet av den reduserte satsen. Utleie av hele anlegget vil følge reglene for utleie av fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd.