10-1.7 § 10-1 femte ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsens femte ledd første punktum gir departementet hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av paragrafen, herunder om vilkår for refusjon. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA §§ 10-1-1 og 10-1-2, se omtale foran.

I femte ledd annet punktum er departementet gitt hjemmel til å gi forskrift om at refusjonen er betinget av at søkerens hjemland praktiserer en tilsvarende refusjonsordning. I femte ledd tredje punktum er departementet gitt hjemmel til i forskrift å stille krav om gjensidighet ved refusjon av merverdiavgift på varer og tjenester til bruk for lastebiler registrert eller hjemmehørende i utlandet når lastebilene brukes i transport til eller fra utlandet. Slike forskrifter er ikke fastsatt.