5-5.4 § 5-5 tredje ledd – Varer og tjenester som utgjør et naturlig ledd i utleien

Adgang til svømmebasseng, badstue, trimrom  Med virkning fra 1. september 2006 er det innført avgiftsplikt for omsetning og uttak av varer og tjenester som etter sin art ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven og som utgjør et naturlig ledd i romutleie mv. som nevnt i § 5-5 første ledd, dersom det ikke kreves særskilt vederlag for varen eller tjenesten.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) at begrunnelsen for å innføre avgiftsplikt for slike tilleggsytelser, var å redusere problemstillinger knyttet til oppkrevingen av merverdiavgift og fradragsretten for inngående avgift. Det ville ellers ikke vært fradragsrett for anskaffelser til denne delen av hotellvirksomheten, og bare forholdsmessig fradrag for felles anskaffelser til slike tilleggstjenester og den øvrige hotellvirksomheten, eksempelvis for kontor og IT-utstyr.

Som eksempel på ytelser som kan inngå i romutleien etter denne bestemmelsen er det vist til adgang til svømmebasseng og trimrom. Den reduserte avgiftssatsen på 12 % gjelder for slike tilleggsytelser som inngår i romutleien. Det vises til omtalen i M-3-11.3.1.