3-2.4 § 3-2 tredje ledd - Omsetning og formidling av alternativ behandling

§ 3-2 ble endret med virkning fra 1. januar 2021, bl a. ved at bestemmelsen fikk et nytt tredje ledd.

Det er innført merverdiavgift på omsetning og formidling av alternativ behandling etter lov om alternativ behandling av sykdom mv., med virkning fra 1. januar 2021. Det er imidlertid innført tidsbegrensede unntak for tre typer alternativ behandling. Omsetning og formidling av osteopati og naprapati forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. juli 2021. Omsetning og formidling av akupunktur forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. oktober 2021. Unntaket i § 3-3 for alternativ behandling er opphevet med virkning fra 1. januar 2021.

Omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling blir i utgangspunktet avgiftspliktig etter § 3-1 med alminnelig sats jf. § 5-1. Det innebærer at en rekke utøvere som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling vil være merverdiavgiftspliktige fra 1. januar 2021. Unntaket for helsetjenester i § 3-2 vil imidlertid innebære at enkelte typer alternativ behandling blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell. Nytt tredje ledd bokstav a fastsetter at omsetning og formidling av alternativ behandling bare skal unntas fra loven når behandlingen inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige. Ny bokstav b fastsetter videre at den alternative behandlingen kun er unntatt fra loven dersom den ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag. Det er dermed en forutsetning for at behandlingen skal unntas fra loven, at det ikke kreves særskilt vederlag for det som isolert sett utgjør alternativ behandling jf. prop.1 LS (2020-2021) pkt 9.2. Begrepet "helsehjelp" skal forstås slik det er definert i helsepersonelloven.

Med begrepet alternativ behandling menes alternativ behandling slik det er definert i lov av 27. juni 2003 nr 64 om alternativ behandling av sykdom mv. Etter lovens § 2 tredje ledd er alternativ behandling: "(...) helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse og omsorgstjenesten."

Samarbeid eller integrering av alternativ behandling i den offentlige helse- og omsorgstjenesten har et begrenset omfang. Unntaket i bestemmelsen er begrunnet med at når det ikke kreves tilleggsbetaling for den delen som isolert sett er alternativ behandling, og omfanget er begrenset, tilsier retts- og avgiftstekniske hensyn at tjenesten avgiftsmessig bør behandles på samme måte som hovedytelsen jf. Prop.1 LS (2020-2021) pkt 9.2.