7-4.3 § 7-4 første ledd – Fritakene

Vareprøve, modell og mønster av ubetydelig verdi  Første ledd bokstav a omhandler fritak for merverdiavgift ved innførsel av vareprøver, modeller og mønstre av ubetydelig verdi. Merverdiavgiftsforskriften § 7-4-1 presiserer at vilkåret for fritaket, er at de innføres med sikte på senere innførsel av tilsvarende vare. Modeller og mønstre er varer som representerer eller gjengir en annen vare. En vareprøve må i seg selv ikke være egnet som salgsvare. Etter forskriftens § 7-4-1 andre ledd anses som vareprøve, modell og mønster av ubetydelig verdi også vare som er gjort ubrukelig som gjenstand ved merking, oppstykking, perforering eller annen behandling. Et eksempel på dette er vareprøver på sko som er gjennomhullet. Ved avgjørelsen av om en vare er av ubetydelig verdi legges verdien av den enkelte vare til grunn når en forsendelse inneholder ulike varer. Inneholder en forsendelse flere like varer legges den samlede verdi til grunn. Dette følger av forskriftens 7-4-1- tredje ledd. Ved forsendelse fra en avsender til flere mottakere skal verdivurderingen skje for hver mottaker, dette følger av § 7-4-1 fjerde ledd.

Reklamemateriell, reklamefilm  Første ledd bokstav b omhandler fritak for merverdiavgift ved innførsel av reklamemateriell og reklamefilm. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av reklamemateriell i form av kataloger, prislister, handelsannonser og lignende om varer og transport- eller forsikringstjenester. Fritaket gjelder forsendelser som besår av ett dokument, ulike dokumenter eller like dokumenter som samlet ikke veier over ett kilo, jf. forskriftens § 7-4-2 første ledd. For reklamefilm setter bestemmelsens andre ledd som vilkår for fritaket at filmen omhandler en bestemt vare og at den er egnet for fremvisning for fremtidige kunder.

Opplysningsmateriell, dokumenter og trykksaker  Første ledd bokstav c og d omhandler henholdsvis fritak for merverdiavgift ved innførsel av opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter, og dokumenter og trykksaker fra andre lands myndigheter. Av § 7-4-2 tredje ledd fremkommer at fritaket gjelder generell turistreklame fra det aktuelle landet, herunder plakater, brosjyrer, ruteplaner, kart og lignende som skal deles ut gratis her i landet. Fritaket omfatter ikke reklamemateriell for foretak.

Vitenskapelige ekspedisjoner  Første ledd bokstav e gjelder fritak for merverdiavgift ved innførsel av utstyr til bruk for utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner. Dette innebærer bl.a. at ekspedisjonsdeltagerne kan få ettersendt utstyr uten å måtte beregne merverdiavgift ved innførselen. Annet ledd setter som vilkår for fritaket at varen bare kan benyttes av berettiget bruker og ikke overdras til andre.