9-2.8 § 9-2 femte ledd – Forholdet mellom justering og uttak

En omdisponering av en kapitalvare kan også være et uttak etter lovens kapittel 3. Utgangspunktet er da at justeringsreglene, ikke uttaksreglene, gjelder så lenge omdisponeringen skjer innenfor den samlede virksomhet. Tas kapitalvaren i bruk utenfor den samlede virksomheten, skal justering ikke skje hvis bruksendringen utløser plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift. Dette følger av § 9-2 femte ledd sammenholdt med § 3-21 første og annet ledd. I kap. 3-21.2, se margstikkord tingsinnskudd, er det gitt eksempel på en disposisjon som utløser uttak i stedet for justering.

Merk at det er et selvstendig krav at omdisponeringen faktisk utløser uttaksmerverdiavgift. Selv om en kapitalvare tas i bruk utenfor den samlede virksomheten, gjelder likevel justeringsreglene hvor uttaket er unntatt eller fritatt fra merverdiavgiftsplikt etter §§ 3-27 og 6-17. Hytteutleie  En hytte som brukes til avgiftspliktig utleievirksomhet etter § 3-11 annet ledd tas f.eks. ut i sin helhet til bruk privat. Selv om kapitalvaren her er tatt ut til formål utenfor den samlede virksomheten, gjelder likevel justeringsreglene fordi uttak av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt, jf. §§ 3-27 jf. 3-11 første ledd.