4-8 § 4-8. Forenklet beregningsgrunnlag (opph.)

§ 4-8 ble opphevet ved lov 7. desember 2012 nr. 78.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

(1) Registrerte avgiftssubjekter som etter anbud utfører tjenester som nevnt i § 6-7 og § 6-8 der anbudet også omfatter levering av varer, kan sette beregningsgrunnlaget for varene til innkjøpsprisen tillagt ti prosent.

(2) Avgiftssubjekter som velger å benytte det forenklede beregningsgrunnlaget, må bruke det for alle slike anbudsarbeid og kan ikke gå over til et annet beregningsgrunnlag uten avgiftsmyndighetenes samtykke.

(3) Departementet kan gi forskrift om registrering og dokumentasjon mv. av regnskapsopplysninger.

Bestemmelsen ble overflødig da merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og baneanlegg ble opphevet med virkning fra 1. januar 2013.