6-22.2 Generelt om utførsel av tjenester

Første ledd fritar for merverdiavgift på omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. På tilsvarende måte som etter § 6-21, omfatter bestemmelsen også utførsel av tjenester til kontinentalsokkelen og til Svalbard og Jan Mayen siden dette er områder utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 1-2.

Annet og tredje ledd er endret ved lov 20. desember 2022, med ikrafttredelse 1. januar 2023. Endringen kommer som følge av arbeidet med å modernisere merverdiavgiftsreglene for tjenestehandel over landegrensene, jf. Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 kapittel 7.4.

Annet ledd fritar for merverdiavgift på omsetning av fjernleverbare tjenester for mottaker som er hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder enten mottakeren er næringsdrivende, offentlig virksomhet eller privatperson. Utførselsreglene gjenspeiler reglene som gjelder ved innførsel, se endringene gjort i merverdiavgiftsloven § 3-30 første ledd. Når det gjelder begrepet fjernleverbare tjenester, se nærmere M-1-3.10, samt omtalen av enkeltsaker nedenfor i M-6-22.4. Uttrykket «fjernleverbare tjenester» er nærmere definert i mval. § 1-3 første ledd bokstav i. Det er tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Tredje ledd inneholder en særregel om elektroniske kommunikasjonstjenester som leveres via fast terminal. Dersom leveringen skjer gjennom fast terminal i merverdiavgiftsområdet gjelder annet ledd likevel ikke. Dersom leveringen skjer gjennom fast terminal utenfor merverdiavgiftsområdet, er leveringen fritatt.

Merverdiavgiftsforskriften § 6-22-1 har bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt ved utførsel av tjenester.

At tidspunkt og sted for levering av ytelsen skal fremgå av salgsdokumentet, står uttrykkelig i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 4. Dette trenger derfor ikke stå i merverdiavgiftsforskriften. Videre kreves dokumentasjon som viser at tjenesten helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. For tjenester som gjelder arbeid på varer, kreves utførsel av varene etter bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften §§ 6-21-1 og 6-21-2.

Legitimasjon  Iht. merverdiavgiftsforskriften § 6-22-1 første ledd første punktum skal fritaket i mval. § 6-22 første ledd dokumenteres med salgsdokument. Etter bokføringsforskriften § 5-1-2 skal salgsdokument minst inneholde kjøperens navn og adresse eller organisasjonsnummer. Siden det i utgangspunktet er et vilkår for fritak etter § 6-22- annet og tredje ledd at mottakeren er hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, er det presisert i merverdiavgiftsforskriften § 6-22-1 annet ledd at adressen skal fremgå av salgsdokumentet.

Gjelder tjenesten arbeid på vare, må oppdragstaker dessuten oppbevare gjenpart av tolldeklarasjon som legitimasjon for avgiftsfritt salg, jf. forskriftens § 6-22-1 første ledd annet punktum.

Et svensk selskap (X) leide jernbanevogner av Svenska Järnväger for frakt av varer mellom Norge og Sverige. Skattedirektoratet samtykket i brev av 10. august 1990 i at et verksted i Norge kunne fakturere reparasjonsarbeidet på jernbanevognene uten merverdiavgift til X. Det ble ansett godtgjort at tjenestene ble utført på vare som helt ut var til bruk i utlandet. Den registreringen av jernbanevognene som ble foretatt av NSB ble godtatt som legitimasjon istedenfor den utekspedering gjennom tollvesenet som kreves for andre varer.