5-1.5 § 5-1 tredje ledd – Forenklet beregning av merverdiavgift for reisegods

Vareførselsloven § 4-1 tredje ledd med tilhørende forskrift bestemmer at reisende kan benytte en forenklet ordning for overgang til fri disponering for enkelte varer (alkohol og tobakk mv.). Med reisegods menes varer som er til personlig bruk. Ordningen gjelder for varer som innføres i tillegg til avgiftsfri kvote. Ordningen innebærer at i stedet for beregning av ordinære avgifter, det vil si alkoholavgift, tobakksavgift, emballasjeavgift og merverdiavgift, benyttes standardiserte satser for en begrenset mengde alkohol og tobakk mv. Satsene for den forenklede avgiftsberegningen justeres i samsvar med endringer i de ordinære satsene.

Vareførselslovens sentrale virkeområde er innhenting av opplysninger om og kontroll med varer som føres inn i og ut av tollområdet (jf. vareførselsloven § 1-2), og ikke bestemmelser om avgiftsberegning. På denne bakgrunn ble det i Prop. 1 LS (2023–2024) kap. 10.8 foreslått at reglene om forenklet avgiftsberegning heller bør fastsettes i medhold av avgiftsregelverket. For særavgiftene er hjemmelen til forenklet avgiftsberegning fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak. For merverdiavgift ble det nødvendig å tilføye et nytt tredje ledd i mval. § 5-1 som gir nødvendig lovhjemmel til å fastsette bestemmelser om forenklet beregning av merverdiavgift. Lovendringen i § 5-1 trådte i kraft 1. januar 2024.

Forslaget til forskriftsendringer i vareførselsforskriften, særavgiftsforskriften samt ny merverdiavgiftsforskrift § 5-1-1, er for tiden på høring, med høringsfrist 15. februar 2024. Konkret innebærer forskriftsendringene at satser og mengder/verdigrenser som gjelder avgiftsberegning for reisende ved innførsel, flyttes fra vareførselsforskriften og fastsettes i særavgiftsforskriften og merverdiavgiftsforskriften.

Lovendringen i § 5-1 og forslaget til forskriftsendringer innebærer ingen endring i de materielle reglene.