23.13.1 Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
  • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Som følge av ny skatteforvaltningslov og endringer i skattebetalingsloven fra 1. januar 2017, ble det gjort en rekke endringer i kompensasjonsloven. Se Prop. 38 L (2015-2016), særlig side 345 (alle lovendringene i kompensasjonsloven) og side 376 (lovspeil kompensasjonsloven – skatteforvaltningsloven). Kompensasjonsloven § 12 var en av de bestemmelsene hvor det ble gjort endringer. Skatteforvaltningsloven §§ 10-1 og 10-4 videreførte § 12 annet og tredje ledd