8-3.11 § 8-3 tredje ledd annet punktum – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen er benyttet til å gi bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger for varer til bruk som gave eller til utdeling i reklameøyemed (FMVA § 8-3-2). Dokumentasjonsplikten tilsvarer den som følger av FMVA § 6-21-1, se nærmere omtale i M-6-21.2.

Videre er det gitt bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt for rederi eller flyselskap ved fradragsføring av inngående merverdiavgift for varer til bruk på fartøy eller luftfartøy i utenriks fart, jf. merverdiavgiftsloven § 8-3 annet ledd. Det skal føres eget lagerregnskap med egen konto for levering til hvert fartøy eller luftfartøy (FMVA § 8-3-3 første ledd). Ansvarshavende ombord skal bekrefte at varene er mottatt (FMVA § 8-3-3 annet ledd).