1-3.9 § 1-3 første ledd bokstav h – Fritak for merverdiavgift

Bokstav h definerer fritak for merverdiavgift.

Med «fritak» menes omsetning og uttak som er omfattet av loven, men hvor det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift. Den med slik omsetning eller uttak skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret og har rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Avgiftssubjekter som har omsetning eller uttak som er fritatt, unngår på denne måten merverdiavgiftsbelastningen på sine anskaffelser.

Merverdiavgiftslovens fritaksbestemmelser er regulert i lovens kapittel 6.