Merverdiavgiftshåndboken 2023

19. utgave, 2023. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

I årets utgave er kapittel 23 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. helt omskrevet. Også kapittel 7, som gjelder varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel, er betydelig omarbeidet. I tillegg er omtalen av unntaket for finansielle tjenester i § 3-6 noe omarbeidet. Ellers er boken ajourholdt på samme måte som tidligere utgaver.

Målgruppen for håndboken er i første rekke medarbeidere i skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Når boken publiseres for et videre publikum, er det fordi vi håper at stoffet kan ha interesse også utenfor etaten.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skatteetaten.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til [email protected].