6-10.3 § 6-10 første ledd – Omsetning og utleie av luftfartøy

6-10.3.1 Omsetning av luftfartøy mv.

Luftfartøy er en fellesbetegnelse på konstruksjoner som kan holde seg oppe i atmosfæren ved hjelp av luftens statiske eller dynamiske oppdrift. ICAO definerer luftfartøy som ethvert apparat som kan holdes oppe i atmosfæren ved reaksjoner fra luften, men ikke ved reaksjoner av luft mot jordoverflaten.

En satellitt er ikke et luftfartøy fordi det ikke er noen interaksjon mellom satellitten og atmosfæren i eksosfæren der de fleste satellitter befinner seg, fordi atmosfæren der er så veldig tynn.

Ifølge § 6-10 første ledd er luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet samt militære luftfartøy avgiftsfrie ved omsetning. Det kreves konsesjon eller driftstillatelse for å drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet (jf. R 28 av 27. juni 1973).

Fly/flysimulator til bruk i trafikkflygerutdanningen ved et universitet, omfattes ikke av avgiftsfritaket i mval. § 6-10, idet anskaffelsene ikke skulle benyttes i ervervsmessig (yrkesmessig/kommersiell) luftfartsvirksomhet. Helikopter til politiet til bruk i politioperativ tjeneste, eksempelvis spaning, overvåking og redningstjeneste, er ikke omfattet av avgiftsfritaket i mval. § 6-10 første ledd da bestemmelsens krav om bruk i yrkesmessig luftfartsvirksomhet ikke er oppfylt. Med yrkesmessig luftfartsvirksomhet menes en næringsmessig/kommersiell luftfartsvirksomhet.

En sivilt drevet flyskole, hvor hovedbeskjeftigelsen er trafikkflyverutdanning og som har driftstillatelse etter luftfartsloven for slik ervervsmessig flyvning, vil være omfattet av fritaket.

Dersom eier av et luftfartøy skal leie dette ut til leietakere som har nevnte konsesjon eller driftstillatelse, vil fartøyet være omfattet av fritaket, forutsatt at Luftfartstilsynet har godkjent det aktuelle luftfartøy for yrkesmessig luftfartsvirksomhet, se for øvrig Av 18/84 av 5. juli 1984 nr. 2. Se også U 4/73 av 28. juni 1973 nr. 6 vedrørende kjøp av fly for utleie til gods- og personbefordring.

Militære luftfartøy  Registrering av luftfartøyet i det militære luftfartsregisteret er ikke avgjørende når det gjelder fritaket for militære luftfartøy. Det er bruken av luftfartøyet til militære formål som bestemmer om fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd kommer til anvendelse eller ikke. Dersom luftfartøyet anses som militært luftfartøy, vil opplæring i forbindelse med leveransen, såkalt «initial training», av piloter og annet mannskap samt vedlikeholdspersonell, anses som en integrert del av den avgiftsfrie leveransen, jf. merverdiavgiftsloven § 6-10 annet ledd. Oppfølgende opplæring, såkalt «recurring training» anses derimot som en sideordnet tjeneste som må undergis separat avgiftsbehandling.

Droner  Ubemannede fly/droner/UAS (Unmanned Aircraft Systems)/UAV (Unmanned Aerial Vehicle) til bruk i kommersiell virksomhet med kartlegging, foto (for eksempel til eiendomsannonser) og video, er omfattet av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-10.

Et ubemannet luftfartøy, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), benyttes til etterretning, overvåkning og lignende. Den eneste vesentlige forskjellen fra ordinære bemannede luftfartøy, er at fartøyene styres fra bakken. Slike ubemannede luftfartøy anses som militære luftfartøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd. Fritaket må avgrenses mot våpen som missiler og lignende utstyr, som ikke er luftfartøy i merverdiavgiftslovens forstand.

Fritaket etter merverdiavgiftsloven § 6-10 annet ledd gjelder også for luftfartøyer til yrkesmessig luftfartsvirksomhet som er leid ut til Forsvaret (Av 2/83 av 10. januar 1983).

Fly som tilhører en flyklubb vil derfor ikke omfattes av fritaket selv om det er leid ut til Forsvaret. Jf. også U 6/77 av 31. oktober 1977 nr. 3 vedrørende sjøfly rekvirert av Forsvaret.

Sivile luftfartøyer som inngår som ledd i den militære beredskap ved at Forsvaret kan rekvirere fartøyet, anses ikke som militært luftfartøy (U 6/77 av 31. oktober 1977).

Avgiftsfritaket kommer til anvendelse for selskaper som har lisens til å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet med egne eller leide fly. Det samme gjelder for selskaper som driver slik virksomhet på grunnlag av avtale med et annet selskap om bruk av sistnevntes lisens.

6-10.3.2 Utleie av luftfartøy

Fritatt fra avgiftsplikt er også utleie av luftfartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd.

Avgiftsfri utleie etter § 6-10 første ledd av «luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet» kan kun skje til leietager som har konsesjon/driftstillatelse etter luftfartsloven og som skal benytte luftfartøyet i denne virksomheten (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 8), jf. M-6-10.3ovenfor.

Et selskap som ikke selv driver yrkesmessig luftfartsvirksomhet, kan importere og deretter avgiftsfritt leie ut til leietaker som driver slik virksomhet. Flyklubber regnes ikke for å drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet og utleie til slike klubber kan følgelig ikke skje avgiftsfritt (Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 13).