3-12.3 § 3-12 første ledd – Særskilt varesalg mv.

Bagatellmessig verdiFørste ledd bokstav a unntar omsetning fra institusjonene og organisasjonene av varer av bagatellmessig verdi. Begrepet bagatellmessig verdi erstatter tidligere lovs begrep «ubetydelig verdi». Hva som menes med bagatellmessig verdi kan fastsettes i forskrift, se omtalen av § 1-3 annet ledd bokstav c i M-1-3.14.4 ovenfor. Etter FMVA § 1-3-6 menes med bagatellmessig verdi 100 kroner eller mindre. Selges varen for et høyere beløp enn 100 kroner skal salget i utgangspunktet behandles som ordinært varesalg. Omsetningen kan imidlertid omfattes av de øvrige unntak i bestemmelsen.

Det er et vilkår for unntaket at omsetningen skjer leilighetsvis og som ledd i organisasjonens virksomhet. Det vises til FMVA § 3-12-1 første ledd. Hva som skal anses som «leilighetsvis», må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I praksis har det vært godtatt at slik salgsvirksomhet har vært drevet i inntil 1 måned. Salget kan ikke skje fra et fast utsalgssted. Vilkåret om at omsetningen skjer «som ledd i organisasjonens virksomhet» er noe mer uklart. Hvis hensikten med salget er å skaffe penger til å drive organisasjonens veldedige eller allmennyttige formål vil normalt vilkåret være oppfylt. Kravet om at omsetningen skal skje leilighetsvis gjelder ikke for varer med organisasjonens eller overordnet organisasjons logo som er forbeholdt organisasjonens medlemmer, jf. FMVA § 3-12-1 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at ordinære medlemsartikler som jakkemerker, vimpler og lignende til en verdi som ikke overstiger kr 100 kan omsettes avgiftsfritt.

Betydelig overpris  I første ledd bokstav b er det gitt unntak for organisasjonenes omsetning av varer til betydelig overpris. Med «betydelig overpris» menes at salgsvederlaget for varen utgjør minst seks ganger inntakskost, jf. FMVA § 3-12-2 første ledd. Salget får her mer karakter av å være en slags kvittering for at kjøper har gitt en gave. Denne gaveverdien medfører at salget normalt ikke kan sies å være konkurransevridende i forhold til den ordinære varehandelen. Dersom varen er mottatt vederlagsfritt må salgsvederlaget utgjøre minst seks ganger varens alminnelige omsetningsverdi på det tidspunkt den ble mottatt av organisasjonen, jf. FMVA § 3-12-2 annet ledd. Dersom varen bearbeides før den omsettes, skal bearbeidingsverdien tas med i grunnlaget for beregningen av betydelig overpris, jf. FMVA § 3-12-2 tredje ledd.

Annonser i medlemsbladerFørste ledd bokstav c unntar annonser i medlemsblader og lignende. Nærmere vilkår for unntaket er fastsatt i FMVA § 3-12-3. Organisasjonen må ikke utgi flere enn fire publikasjoner, herunder egne bilag, med annonser i løpet av en periode på tolv måneder. Overskrides grensen på fire publikasjoner, gjelder unntaket heller ikke for annonsesalget i de fire første utgavene. Inneholder organisasjonens årsprogram reklame, regnes det ikke som flere utgivelser selv om det brukes ved forskjellige arrangementer dersom det bare legges inn et særskilt bilag uten annonser i årsprogrammet.

Brukte varerFørste ledd bokstav d unntar organisasjonenes omsetning av brukte varer fra butikk dersom varene er mottatt vederlagsfritt og det benyttes ulønnet arbeidskraft. Etter FMVA § 3-12-4 er det et vilkår at butikken kun omsetter brukte varer som er mottatt vederlagsfritt, og at overskuddet helt ut brukes til veldedige eller allmennyttige formål. Bruktbutikker med et allmennyttig formål, men som ikke baserer seg på frivillig, ulønnet arbeidskraft, vil dermed ikke omfattes av unntaket. Sistnevnte butikker vil imidlertid ha et langt mer profesjonelt preg enn de butikker som er unntatt.

Kortvarige salgsarrangementerFørste ledd bokstav e unntar omsetning av varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer. Etter FMVA § 3-12-5 er det et vilkår at varigheten ikke overstiger fire dager. Det er også her et vilkår at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Unntaket er ment å unnta organisasjoners arrangement av loppemarkeder, julemesser og lignende.