6-26.2 Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved utreise

Fritaket i første ledd gjelder nærmere bestemte varer fra utsalg på lufthavn i taxfree-butikker, dvs. tollager C, jf. vareførselsloven § 4-4.

Transitthall ved lufthavn  I transitthall ved lufthavn er det adgang til avgiftsfritt salg av vin, brennevin, tobakksvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalettpreparater.

Annet ledd gjelder salg av andre varer som skjer i transitthall på lufthavn. Til personer bosatt utenfor Danmark, Sverige og Finland kan også alle andre varer selges avgiftsfritt. Det vises til ikke-publisert uttalelse av 4. mars 1971 og Av 23/89 av 5. oktober 1989. Begrensningen for personer bosatt i Danmark, Finland, Norge og Sverige følger av en nordisk konvensjon 26. mars 1980 artikkel 3. Personer bosatt i disse landene kan imidlertid bruke ordningen med turistsalg i § 6-25, jf. M-6-25. Fritaket forutsetter da at varen blir belastet merverdiavgift i ankomstlandet, jf. § 6-25 annet ledd annet punktum. FMVA § 6-26-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt. Selgeren må dokumentere fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-26 annet ledd med salgsdokument som inneholder kjøperens navn, adresse, passnummer og rutenummer.