9-8 § 9-8. Salg mv. av bygg og anlegg fullført før 1. januar 2008 (opph.)

§ 9-8 ble opphevet med virkning fra 1. januar 2011, jf. § 22-2 tredje ledd.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

«(1) Fradragsført inngående merverdiavgift på bygg eller anlegg fullført før 1. januar 2008 skal tilbakeføres dersom bygget eller anlegget innen tre år etter fullføringen selges, leies ut eller på annen måte disponeres til ikke-fradragsberettiget formål. § 9-4 annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

(2) Plikten til å tilbakeføre gjelder inngående merverdiavgift på anskaffelser i forbindelse med oppføring eller ombygging av bygg eller anlegg, men ikke vedlikehold eller reparasjoner.

(3) Inngående merverdiavgift skal ikke tilbakeføres dersom salget eller omdisponeringen skyldes at

  • bygget eller anlegget blir ekspropriert
  • eierens bo tas under konkursbehandling eller offentlig gjeldsforhandling
  • eieren dør

(4) Skattekontoret kan treffe enkeltvedtak om at tilbakeføring kan unnlates dersom salget eller omdisponeringen skyldes forhold avgiftssubjektet ikke har hatt kontroll over eller en tilbakeføring av andre grunner vil virke særlig urimelig overfor avgiftssubjektet. Vedtaket gis virkning fra bruksendringstidspunktet.»

Bestemmelsen var en videreføring av merverdiavgiftsloven 1969 § 21 tredje ledd, se også tidligere forskrift nr. 72. Mval. § 9-8 regulerte plikten til å tilbakeføre inngående merverdiavgift når bygg eller anlegg, som var fullført før 1. januar 2008, ble solgt, leid ut mv. innen tre år etter fullføring.

Bestemmelsen har ikke lenger noen praktisk betydning.