6-3.6 Utgivers meldeplikt

Forskriftens § 6-3-7 inneholder bestemmelser om meldeplikt for utgiver eller importør av et tidsskrift ved etablering eller introduksjon av et nytt tidsskrift samt meldeplikt ved senere endring av et tidsskrifts avgiftsmessige status.