10-2.3 § 10-2 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsens annet ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av § 10-2, herunder om hvilke varer og tjenester som omfattes av refusjonsordningen og om vilkår for refusjon. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA §§ 10-2-1 til 10-2-5, jf. omtalen foran.