8-2.5 § 8-2 annet ledd – Fradragsrett for offentlig virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov

Bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 8-2 annet ledd gjelder offentlig virksomhet som etter § 3-28 ikke skal beregne merverdiavgift ved uttak, dvs. offentlig virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov. En nærmere omtale av når en offentlig virksomhet anses for hovedsakelig å tilgodese egne behov, er gitt i M-3-28.2. Her skal kort nevnes at dette gjelder offentlig virksomhet som har avgiftspliktig omsetning som utgjør mindre enn 20 % av den totale produksjon av varer og tjenester.

For offentlige virksomheter som har fradragsrett etter § 8-2 annet ledd, er retten til fradrag for inngående merverdiavgift avgrenset til «anskaffelser av varer og tjenester som omsettes til andre». Det er med andre ord ikke fradragsrett for driftsmidler etc. selv om disse benyttes i tilknytning til avgiftspliktig omsetning til andre.

I tillegg til å finne ut hvilke varer og tjenester som omsettes til andre, må det identifiseres hvem som kan anses som «andre» i relasjon til fradragsbestemmelsen i § 8-2 annet ledd. Omsetning mellom to virksomheter under samme kommune regnes ikke som omsetning til andre i merverdiavgiftslovens forstand med mindre en av dem har omsetning til andre som utgjør minst 20 % av den totale produksjonen av varer og tjenester. I  M-3-28.3 er det nevnt en del enkeltsaker etter tidligere § 11 annet ledd som blant annet illustrerer i hvilke tilfeller omsetningen er ansett skjedd til «andre».