10-1.5 § 10-1 tredje ledd – Utenlandske transportører

Transportører hjemmehørende i utlandet som bare omsetter tjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-28 (grenseoverskridende transport) har rett til refusjon av merverdiavgift. Det gjelder de samme vilkår som for øvrige næringsdrivende i utlandet, dvs. transportøren må ikke være registrert for avgiftspliktig virksomhet, anskaffelsene må være til bruk i transportvirksomheten og merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget om virksomheten hadde vært registrert her i landet. Søknadsfristen er ni måneder etter det kalenderår søknaden gjelder for.

Transportører som har omsetning i Norge, enten enkeltstående transportoppdrag eller annen type avgiftspliktig omsetning, er ikke berettiget til refusjon av merverdiavgift gjennom refusjonsordningen.

Oslo tingretts dom 22. september 2021

Et utenlandsk selskap leverte internasjonale transporttjenester til en produsent av kontorutstyr. Produsenten hadde et returprogram for blant annet tomme blekkpatroner som innebar at produsenten skulle hente brukt utstyr hos kundene for videre sortering og resirkulering. Avtalen mellom produsenten og den internasjonale transportøren innebar at transportøren skulle samle inn og transportere tomme patroner fra bl.a norske kunder til produsentens sorteringssenter i utlandet. Transportøren engasjerte norske underleverandører for å samle inn og transportere tomme patroner til et lager i Norge for videre transport til sorteringssenteret i utlandet. Tingretten mente at det ikke var noen direkte tilknytning mellom transporten som skjedde i Norge og transporten som skjedde fra Norge til sorteringssenteret i utlandet. Det ble bl.a vist til patronene kunne bli liggende i 3-4 måneder i Norge før de ble transportert ut. Tingretten pekte videre på at dokumentasjonskravet for transporttjenester ikke var oppfylt. Tingretten kom etter dette til at den delen som gjaldt innsamling av tomme patroner måtte anses som omsetning i Norge, og ikke oppfylte vilkårene for fritak i merverdiavgiftsloven § 6-28.

Utenlandske transportører kan i stedet for å søke om refusjon, registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og oppnå fradrag for inngående merverdiavgift etter de alminnelige regler, se M-2-1.12.