10-1.5 § 10-1 tredje ledd – Utenlandske transportører

Transportører hjemmehørende i utlandet som bare omsetter tjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-28 (grenseoverskridende transport) har rett til refusjon av merverdiavgift. Det gjelder de samme vilkår som for øvrige næringsdrivende i utlandet, dvs. transportøren må ikke være registrert for avgiftspliktig virksomhet, anskaffelsene må være til bruk i transportvirksomheten og merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget om virksomheten hadde vært registrert her i landet. Søknadsfristen er ni måneder etter det kalenderår søknaden gjelder for.

Utenlandske transportører kan i stedet for å søke om refusjon, registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og oppnå fradrag for inngående merverdiavgift etter de alminnelige regler, se kap. 2-1.12.