6-11.5 § 6-11 tredje ledd – Berging av plattform utført fra fartøy

Fritaket begrenser seg til berging av plattformer som nevnt i paragrafens første ledd, i motsetning til de tilsvarende bestemmelser i § 6-9 tredje ledd og § 6-10 tredje ledd som gjelder berging av hhv. fartøyer og luftfartøyer generelt.

Når det gjelder avgrensningen av fritaket for øvrig, vises det til omtalen av avgiftsfritaket for berging av skip i M-6-9.5.