3-32.2 § 3-32 - Generelt

§ 3-32 trådte i kraft 1. januar 2017. Finansdepartementet har 23. desember 2016 delegert myndighet til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet.

Forsvarsdepartementet deltar, som ledd i innføringen av F-35 kampfly, i et flernasjonalt vedlikeholdsprogram for F-35. Merverdiavgiftsloven inneholder i dag regler om fritak på dette området, men på grunn av innretningen av vedlikeholdsprogrammet for F-35 oppstår det likevel plikt til å beregne merverdiavgift ved enkelte leveranser av varer og tjenester innenfor vedlikeholdsprogrammet. Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen vil i utgangspunktet medføre at Forsvarets merverdiavgiftsutgifter knyttet til vedlikeholdsprogrammet ikke belastes Forsvarsdepartementets budsjett, men kan føres på et sentralt budsjettkapittel. Innretningen av vedlikeholdsprogrammet innebærer imidlertid at det oppstår skjult merverdiavgiftsbelastning og den statlige nettoføringsordningen kan ikke anvendes.

Bestemmelsen innebærer at det etableres en søknadsbasert enkeltvedtaksordning, hvor rammene for adgangen til å fatte enkeltvedtak følger direkte av lovteksten. Lovens formulering «vedlikehold av våpensystemet F-35» angir grensene for unntak etter bestemmelsen med hensyn til arten og formålet med

Enkeltsaker

Avtaler om anskaffelse av våpensystemet F-35 og deltakelse i vedlikeholdsprogrammet inngås mellom Forsvaret og F-35-programkontoret. Programkontoret er formelt og administrativt underlagt det amerikanske forsvarsdepartement.

Skattedirektoratet har i vedtak 30. januar 2017 nr. 103 innvilget unntak fra merverdiavgiftsloven for omsetning av varer og tjenester til vedlikehold av våpensystemet F-35 fra F-35-programkontoret til Forsvaret med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 3-32. Unntaket omfatter også omsetning av simulatorer og informasjonssystem.