8-6.5 § 8-6 annet ledd – Forskriftshjemmel

Forskriftshjemmelen er benyttet til å gi bestemmelser om hvilke anskaffelser et tilbakegående avgiftsoppgjør omfatter (FMVA § 8-6-1) og om slikt avgiftsoppgjør for frivillig registrerte virksomheter etter merverdiavgiftsloven § 2-3 (FMVA § 8-6-2). Se nærmere omtale innledningsvis i M-8-6.3.