3-11 § 3-11. Fast eiendom

(1) Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra loven. Unntaket omfatter også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien.

(2) Følgende omsetning er likevel omfattet av loven:

 • utleie av rom mv. og lokaler som nevnt i § 5-5 første og annet ledd, samt omsetning av varer og tjenester som nevnt i § 5-5 tredje ledd
 • utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering
 • utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet
 • omsetning av rett til å disponere plass for reklame
 • utleie av oppbevaringsbokser
 • omsetning av trær og avling på rot dersom omsetningen skjer uavhengig av grunnen
 • omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre produkter av grunnen
 • omsetning av rett til jakt og fiske
 • omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy og jernbanenett til transport
 • omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter eller vederlag i samsvar med havne- og farvannsloven
 • utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom som er omfattet av en frivillig registrering etter § 2-3 første, annet, tredje, fjerde og sjette ledd
 • utleie av lokaler som nevnt i § 5-11 annet ledd

(3) Departementet kan gi forskrift om at omsetningen av rett til jakt og fiske likevel skal være unntatt fra loven, herunder fastsette vilkår for unntaket.