14-7 § 14-7. Sletting

(1) Tilbyder skal slettes fra registeret når

  • virksomheten er opphørt,
  • vilkårene for å benytte forenklet registreringsordning ikke lenger er oppfylt, eller
  • tilbyderen gjentatte ganger misligholder pliktene som følger av merverdiavgiftsloven.

(2) Dersom merverdiavgiftspliktig innførsel er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2-1 tredje ledd uten at virksomheten er slettet i medhold av denne paragrafen, skal tilbyder forbli registret i minst to hele kalenderår.

(3) Tilbyder som blir slettet i medhold av første ledd bokstav c, og som fortsatt har avgiftspliktig virksomhet, skal registreres ved representant etter § 2-1 sjette ledd.

(4) Tilbyder som har blitt slettet i medhold av første ledd bokstav c, skal kunne registreres på nytt når

  • tilbyderen etter slettingsvedtaket har fulgt pliktene som følger av merverdiavgiftsloven,
  • det må antas at tilbyderen ved ny registrering vil følge pliktene som følger av merverdiavgiftsloven, og
  • tilbyderen har oppfylt tidligere betalingsforpliktelser.

(5) Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om vilkårene for sletting og nyregistrering av tilbydere som har blitt slettet.