5-9.2 Generelt om § 5-9

Med virkning fra 1. juli 2010 ble det innført merverdiavgiftsplikt med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier (inngangsbilletter).

Den reduserte mva-satsen var opprinnelig 8 %. Med virkning fra 1. januar 2016 ble satsen økt til 10 % og med virkning fra 1. januar 2018 til 12 %.

På grunn av koronapandemien i 2020 var merverdiavgiftssatsen på 12 % midlertidig redusert til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %.

For nærmere omtale om bakgrunnen for avgiftsplikten vises til NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet og Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2. Avgiftsplikten og området for den er også omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til Norges Museumsforbund.

Finansdepartementet peker i forannevnte proposisjon på at de fleste museer allerede har avgiftspliktig omsetning fra for eksempel kiosk eller kafé, og at utvidelsen av avgiftsgrunnlaget til også å omfatte billettinntekter derfor vil lette håndteringen av avgiftsplikten.

Gratis adgang  Det er ikke alle museer som oppkrever inngangspenger til sine utstillinger. Departementet presiserer i Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2.3.1 at disse ikke vil kunne registreres for utstillingsvirksomheten, noe som innebærer at fradragsrett for anskaffelser til denne delen av virksomheten vil være avskåret. En omtale av fradragsretten for museer mv. er gitt i M-8-3.4.

Høyesteretts dom av 19. desember 2022 (Ramme gård) gjelder spørsmålet om det er et vilkår at foretaket er egnet til å gå med overskudd for å ha krav på fradrag for merverdiavgift og utgifter til oppføring av et hotell- og museumsanlegg, og det nærmere innholdet av dette. Se nærmere omtale av dommen under kap. 2-1.

Det nærmere innholdet av begrepene museer og gallerier vil i utgangspunktet være den naturlige språklige forståelse av hva som ligger i disse begrepene.

Med galleri forstås utstilling og presentasjon av kunst. Dette kan være både kunstutstillinger uten salgsformål og salgsutstillinger. Med museer menes i hovedsak tematiske og systematiske samlinger av gjenstander. Se også St.meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum, der det uttales at museenes hovedoppgave er å samle inn, forvalte, forske i og formidle kunnskap om gjenstander og andre materielle vitnesbyrd, enten de kommer fra naturen eller er menneskeskapte.