8-6.4 § 8-6 første ledd femte punktum – Treårsfristen gjelder ikke for kapitalvaren fast eiendom

Det følger av § 8-6 første ledd femte punktum at kravet om at tilbakegående avgiftsoppgjør kun kan framsettes for anskaffelser foretatt i en periode på tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ikke gjelder for kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b. Bakgrunnen for dette er at utvikling av fast eiendom kan gå over lang tid. For slike tilfeller taler ikke tidsforløpet i seg selv mot fradragsrett for inngående avgift.

Som en del av flere spørsmål knyttet til tomteopparbeidelse og utbygging av infrastruktur ble det i BFU 8/21 stilt spørsmål om når fristen i FMVA § 8-6-2 starter å løpe. Uttalelsen gir veiledning for flere spørsmål knyttet til justeringsreglene og adgangen til tilbakegående avgiftsoppgjør for byggeprosjekter, og da særlig i prosjektenes tidlige fase.

Saken gjaldt utbygging av et større tomteområde, hvor eiendomsselskapene skulle oppføre bygg på tomteområdet for utleie til avgiftspliktig virksomhet samt utbygging av infrastruktur. Avgiftssubjektet ønsket å avklare om fristen i FMVA § 8-6-2 for å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør på tomteopparbeidelsen starter å løpe fra utstedelse av ferdigattest for tomteopparbeidelsen eller fra tidspunktet for fullføringen av kapitalvarene som tomteopparbeidelsen(e) er en del av, nærmere bestemt byggene og felles infrastruktur.

Fristen i FMVA § 8-6-2 første ledd starter når byggetiltaket er fullført. Det følger av merverdiavgiftsloven § 9-4 annet ledd annet punktum at byggetiltak er fullført når ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er utstedt, eller, dersom slik attest eller tillatelse ikke er nødvendig, når kapitalvarene er tatt i bruk.

Skattedirektoratet kom til at tomteopparbeidelsen skulle henføres til kapitalvarene bygg og kapitalvaren(e) internveien og felles infrastruktur, og at det er ferdigstillelsestidspunktene for disse kapitalvarene som sådan som er det relevante starttidspunktet for fristen etter FMVA § 8-6-2. Det fikk derfor ikke betydning at det ville bli utstedt en egen ferdigattest på det tidligere tidspunktet for når tomteopparbeidelsen var ferdig. Konklusjonen ble at fristen etter FMVA § 8-6-2 første ledd annet punktum starter å løpe fra ferdigstillelsestidspunktene for kapitalvarene bygg og felles infrastruktur.

KMVA 7565 av 18. februar 2013

Klager framsatte søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør i mai 2011 og anskaffelsene ble foretatt før mai 2008. Treårsfristen som gjaldt på tidspunktet hvor de aktuelle kostnadene ble pådratt, var uten unntak. Fristen på tre år for å få tilbake merverdiavgift ved tilbakegående avgiftsoppgjør var dermed oversittet. Kun objekter som er anskaffet, fremstilt eller fullført etter 31. desember 2007 defineres som «kapitalvarer», jf. forutsetningsvis merverdiavgiftsloven § 9-1 første ledd. Det oppførte bygget var fullført i desember 2007. Særregelen i merverdiavgiftsloven § 8-6 første ledd siste punktum kom ikke dermed ikke til anvendelse.

Tilbakegående avgiftsoppgjør ved utvidelse av avgiftsplikten  Det gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør for anskaffelser til virksomhet som før utvidelse av avgiftsplikten lå utenfor loven.