4-5.3 § 4-5 annet ledd – Egne innførte kunstverk, samleobjekter og antikviteter

Bestemmelsen åpner for at videreforhandler som selv innfører kunstverk, samleobjekter eller antikviteter for videresalg, kan benytte avansesystemet. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift er da differansen mellom beregningsgrunnlaget fastsatt etter § 4-11 første ledd (ordinær tollverdi) og salgsprisen for den enkelte vare. Bemerk her at dette ikke gjelder varer som omfattes av definisjonen på «brukte varer». Ved videresalg av andre egeninnførte brukte varer enn kunstverk, samleobjekter eller antikviteter, kan ikke avansesystemet benyttes. Det vises til Ot.prp. nr. 17 (1996–97) avsnitt 7.4. Departementet foreslo her at forhandler ikke skulle ha fradragsrett for inngående avgift betalt ved innførsel av kunstverk, samleobjekter eller antikviteter. Siden avgiftsgrunnlaget skal settes til 20 % av tollverdien, jf. § 4-11 annet ledd, mente man at dette ville gi tilnærmet lik avgiftsbelastning for slike varer enten de var innført fra utlandet eller innkjøpt innenlands for videresalg. Ved innenlands kjøp er jo avgiften en del av kjøpesummen som ikke kan fradragsføres. Finanskomitéen fant imidlertid ikke å slutte seg til dette, se Innst. O. nr. 54 (1996–97) kapittel 5. Resultatet er således at forhandleren kan fradragsføre avgiften på vanlig måte. Bestemmelsen om redusert avgiftsgrunnlag ved innførsel får derved først og fremst betydning for privat innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Beregningsgrunnlaget ved videresalg av innførte kunstverk, samleobjekter og antikviteter er, som nevnt, differansen mellom tollverdien (§ 4-11 første ledd) og salgsprisen.

Utførsel av brukte varer mv.  Ved utførsel av brukte varer mv. kommer lovens alminnelige regler om fritak for beregning av merverdiavgift til anvendelse også for videreforhandlere som benytter avansesystemet. Dette gjelder imidlertid bare ved enkeltstående kjøp og salg, jf. § 6-21 annet punktum som gjør unntak for varer medtatt i et samlet terminvis oppgjør etter § 4-6.