22-1.4 § 22-1 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden og endringer av denne loven eller av merverdiavgiftsvedtaket. Slike overgangsregler er først og fremst aktuelt ved endringer i satsene.

Forskriftens §§ 22-1-1 til 22-1-5 inneholder generelle overgangsbestemmelser om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning for de tilfellene der det blir endringer i merverdiavgiftssatsene for leverte, men ikke fakturerte ytelser. Overgangsbestemmelsene er basert på tidligere forskrifter, bl.a. forskrift nr. 130 og 131 som omhandlet endringer av merverdiavgiftssatser fra henholdsvis 1. januar 2006 og 1. januar 2007.

Etter forskriftens § 22-1-1 skal omsetning av leverte varer og tjenester som ikke er fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skilles ut ved bokføringen.

Etter forskriftens § 22-1-2 skal det utarbeides en oversikt over leverte varer og tjenester som ikke er fakturert før satsen ble endret. De leverte ytelsene skal faktureres senest innen en måned etter at satsen ble endret, og tas med i den ordinære mva-meldingen.

Forskriftens § 22-1-3 inneholder regler som gjelder prosjekter hvor levering skjer etter hvert. Av første ledd framgår det at det skal utarbeides en oppstilling over varer og tjenester som er levert før satsen ble endret. Annet og tredje ledd gir detaljerte regler om hva oppstillingen skal inneholde. Dersom det er betalt på forskudd, følger det av fjerde ledd at dette skal framgå av oppstillingen og korrigeres i den ordinære mva-meldingen.

Forskriftens § 22-1-4 gjelder bygge- eller anleggsarbeider for egen regning. I disse tilfellene skal det i siste mva-melding før satsen endres tas med omsetningsverdien av det som er utført. For øvrig gjelder forskriftens § 22-1-3 første til femte ledd tilsvarende.

Forskriftens § 22-1-5 gjelder hvilken mva-melding som skal benyttes for korreksjoner etter at satsen ble endret og der korreksjonen gjelder omsetning av varer og tjenester før satsen ble endret.