5-2.2 Generelt om § 5-2

Omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-1, 3-21 og 3-29, men med redusert merverdiavgiftssats på 15 %.

I Stortingets merverdiavgiftsvedtak for 2001 ble det bestemt at det fra og med 1. juli 2001 skulle betales merverdiavgift med en lavere sats ved omsetning mv. av næringsmidler. Satsen var opprinnelig på 12 %, som på det tidspunktet utgjorde en halvdel av daværende ordinær merverdiavgiftssats på 24 %. Formålet med den reduserte satsen for næringsmidler var å styrke lavinntektshusholdninger og barnefamilienes økonomi (utjevning), og å redusere forskjellen i matvarepriser i forhold til våre naboland (reduksjon av grensehandel).

Den reduserte satsen for næringsmidler har vært endret flere ganger. Siden 1. januar 2012 har avgiftssatsen vært 15 %.