1-1.2 § 1-1 første ledd

Første ledd første punktum angir lovens saklige virkeområde. I annet punktum fremgår det hva som menes med merverdiavgift. At omsetning, innførsel og uttak er merverdiavgiftspliktig, framgår også av lovens kapittel 3. Departementet har ansett at det av informasjonshensyn er hensiktsmessig at dette også framgår helt innledningsvis i loven.