6-3.5 Levering fra trykkeri

Forskriftens § 6-3-10 omhandler de tilfeller hvor et trykkeri kan levere hele opplaget av et tidsskrift avgiftsfritt til en forening og de tilfelle hvor slik avgiftsfri levering kan skje av tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold. Bestemmelsen gjelder bare for utgivere av tidsskrifter som ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret, jf. bestemmelsens tredje ledd.

Fritaket omfatter kun tradisjonelle trykkeritjenester i snever forstand. Tjenester som Grafisk design  grafisk design, er følgelig ikke omfattet av avgiftsfritaket.