2-3.8 § 2-3 sjette ledd – Frivillig registrering av baneanlegg

Det er gitt adgang til frivillig registrering av virksomheter som stiller baneanlegg til disposisjon for avgiftspliktig virksomhet mot vederlag. Adgangen til frivillig registrering omfatter både næringsdrivende og offentlige virksomheter.

Denne ordningen ble innført 1. januar 2013, samtidig med opphevelsen av fritaket i § 6-8 for omsetning av tjenester som gjelder baneanlegg for utelukkende skinnegående, kollektiv persontransport. Banefritaket ble opphevet fordi den opprinnelige begrunnelsen var falt bort etter at persontransport og infrastruktur for persontransport ble merverdiavgiftspliktig fra 1. mars 2004.

I tilfeller der baneanlegget eies av en annen enn transportselskapet og utgiftene til drift mv. av dette ikke skal dekkes av transportselskapet, vil opphevelsen av banefritaket medføre økte utgifter for eieren. Dette avhjelpes ved en frivillig registrering av eieren av baneanlegget, som da oppnår fradragsrett for inngående merverdiavgift mot å beregne utgående avgift av de tjenester som omfattes av registreringen, jf. § 3-11 annet ledd bokstav k.

Utleie av baneanlegg vil også kunne frivillig registreres etter første ledd, men femte ledd gir en utvidet registreringsadgang der baneanlegget stilles til disposisjon for brukeren uten at han får en eksklusiv rådighet.

Omsetning av rett til å disponere jernbanenett til transport er ordinært avgiftspliktig etter § 3-11 annet ledd bokstav i.