3-13.4 § 3-13 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Etter bestemmelsens første punktum kan det gis forskrift om utfylling og gjennomføring av unntaket, herunder vilkår om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Konkurransevridning  Det vises til FMVA § 3-13-1. Annet punktum åpner for at det kan gis forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger likevel skal beregne og betale merverdiavgift dersom unntaket i første ledd medfører vesentlig konkurransevridning i forhold til andre avgiftsregistrerte virksomheter. Departementet har til nå ikke benyttet seg av denne hjemmelen. Etter tidligere lov hadde departementet også hjemmel til å fatte enkeltvedtak om at kontingenten skulle avgiftsberegnes som følge av konkurransevridning. Til en organisasjon som ønsket at det skulle beregnes merverdiavgift av kontingenten, uttalte departementet i brev av 19. desember 2007 at bestemmelsen, til tross for ordlyden, også kunne benyttes ved vesentlig konkurransevridning til ulempe for det unntatte subjekt. Etter en konkret vurdering fant imidlertid departementet at de påberopte vridninger ikke kunne anses å avvike fra det man må forvente i et avgiftssystem hvor avgiftspliktige næringsdrivende er kjøpere av unntatte ytelser. Det forelå derfor ingen «vesentlig konkurransevridning» som gjorde det aktuelt å benytte adgangen til å pålegge avgiftsplikt.

I tredje punktum er skattekontoret gitt hjemmel til å treffe enkeltvedtak om at en eller flere enheter eller ledd innen organisasjonen ikke omfattes av unntaket for interne transaksjoner i annet ledd. Det vises til omtalen av tilsvarende regel for interne transaksjoner i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner ovenfor i M-3-12.6.

Om omsetning av rett til å utøve idrettsaktiviteter, se M-3-8.3.