15-9.4 § 15-9 annet ledd – Bokføring etter kontantprinsippet

Etter § 15-9 annet ledd kan Finansdepartementet når særlige forhold foreligger, treffe enkeltvedtak om at betalingstidspunktet legges til grunn for fordeling av omsetning og avgift på terminene. Finansdepartementet har ved forskrift av 25. februar 2013 nr. 218 delegert denne myndigheten til Skattedirektoratet.

Statsinstitusjoner  Skattedirektoratet har i brev av 24. februar 1995 til Riksrevisjonen samtykket i at statsinstitusjoner som iht. bevilgningsreglementet fører regnskap etter kontantprinsippet, gis dispensasjon til å benytte betalingstidspunktet ved fordeling av omsetning og avgift på terminene. Det ble understreket at det ut fra kontrollhensyn er viktig at statsinstitusjoner legger samme regnskapsprinsipp til grunn i driftsregnskap og avgiftsregnskap (F 23. januar 1998).