9-5.4 § 9-5 annet ledd forts. – Samlet justering ved overdragelse og opphør

Samlet justering  Det følger av § 9-5 annet ledd annet punktum at det ved opphør av virksomhet eller ved overdragelse av kapitalvarer skal foretas samlet justering for den resterende delen av justeringsperioden. På samme måte som ved årlig justering, kan en samlet justering av inngående merverdiavgift innebære at fradraget økes eller reduseres.

Maskiner o.a. driftsmidler  Ved omsetning av andre kapitalvarer enn fast eiendom, som ikke har gitt rett til fullt fradrag for inngående avgift ved anskaffelsen, skal overføringen sidestilles med at kapitalvaren går over til full fradragsberettiget bruk, jf. tidligere omtale i M-9-2.5. Den samlede justeringen fører her til at avgiftssubjektet får et ytterligere merverdiavgiftsfradrag i forhold til opprinnelig fradrag (samlet positiv justering).

Byggetiltak  Motsatt vil overdragelse av byggetiltak sidestilles med at kapitalvaren går over til ikke-fradragsberettiget bruk. Det samme gjelder også ved Virksomhet  overdragelse av andre kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet. I disse tilfellene vil fradragsprosenten bli null for den resterende justeringsperioden, og det må foretas en samlet negativ justering. Som nevnt i M-9-3, kan imidlertid justeringsforpliktelsen overføres.

Opphør  Også «opphør av virksomhet» medfører samlet negativ justering etter annet ledd annet punktum. Det er presisert i FMVA § 9-5-1 annet ledd første punktum at det siktes til opphør av avgiftspliktig virksomhet. Dersom den avgiftspliktige virksomhet opphører, men kapitalvaren brukes videre i annen ikke avgiftspliktig virksomhet, skal det likevel skje en samlet justering. Se også Skattedirektoratets uttalelse av 17. februar 2009 pkt. 4. Om gjenopptakelse av avgiftspliktig virksomhet, se omtalen av § 9-4 tredje ledd under M-9-4.4.

Beregning av restperioden  Som det fremgår av bestemmelsen forutsettes det at en samlet justering skal skje «for den resterende delen av justeringsperioden». Av tredje punktum framgår det at det i den resterende delen også skal regnes med det regnskapsåret bruken av kapitalvarene endres eller overdras.

Eksempler  Ett beregningseksempel: Dersom inngående avgift på et byggetiltak (for eksempel et utleiebygg) var fullt ut fradragsberettiget ved fullføringen med for eksempel 1 000 000 kroner, og utleiebygget ble overdratt 1. juli år 5 i justeringsperioden, skal det skje en samlet justering for den resterende justeringsperioden inklusive det året bygget ble solgt. I dette tilfellet må overdrager samlet justere fradragsført inngående avgift med 550 000 kroner. I dette beløpet inngår 100 000 kroner hvert av de fem gjenstående årene av justeringsperioden, samt halvparten av dette i overdragelsesåret siden salget skjedde 1. juli. Regnestykket for dette året ser slik ut: (1/10 x (100–50)) % x 1 000 000 kroner = 50 000 kroner. Dette følger av at det årlige justeringsbeløpet skal utgjøre differansen mellom fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse/fullføring og fradragsprosenten innenfor justeringsåret som her altså var på 50 %.

I Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) finnes på s. 58–60 eksempler på justering ved endret bruk av maskin, samt endret bruk og overdragelse av fast eiendom. Videre er det i Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 under merknadene til tidligere forskrift nr. 132 § 1-4 og § 2-4 gitt eksempler på hvordan årlig og samlet justering skal skje.