1-3.8 § 1-3 første ledd bokstav g – Unntak fra loven

Bokstav g definerer begrepet unntak fra merverdiavgiftsloven.

«Unntak» foreligger der omsetningen eller uttaket ikke er omfattet av loven. Dette innebærer at de som utelukkende har slik omsetning eller uttak ikke har registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret, og at de ikke skal beregne utgående merverdiavgift. Virksomhet med slik omsetning har heller ikke fradragsrett for inngående avgift.

Bokstav g presiserte tidligere ved en henvisning til mval. § 16-1 og 16-6, som begge er opphevet, at plikten til å til å gi opplysninger og til å avfinne seg med kontroller også omfatter den som har unntatt omsetning.

Henvisningen ble fjernet ved lov 21. juni 2017 nr. 84. Disse forpliktelsene følger nå av skfvl. § §10-1 og 10-4, hvor det fremgår av førstnevnte bestemmelse at de omfatter «skattepliktige og andre.»

Merverdiavgiftslovens unntaksbestemmelser er regulert i lovens kapittel 3.