6-9.4 § 6-9 annet ledd – Bygging og reparasjon mv. av fartøy

Det skal etter merverdiavgiftsloven § 6-9 annet ledd ikke betales avgift av omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med, bygging, ombygging, reparasjon, og vedlikehold av fartøy, som nevnt i første ledd eller driftsutstyr for slike fartøy. Utleie av arbeidskraft eller driftsmidler eller transport av varer eller driftsmidler mv. i forbindelse med arbeidet på skipet, omfattes ikke av fritaket, idet tilknytningskravet ikke anses oppfylt. Det er ikke et vilkår for avgiftsfritaket at arbeidet blir utført av et skipsbyggeri e.l., jf. M-6-9.1.1ovenfor om lovendring i 1970.

Fritaket omfatter videre varer som denne næringsdrivende leverer i forbindelse med tjenesten. Dette innebærer at kun varer som har direkte tilknytning til utføring av arbeidet, er avgiftsfrie. Etterlevering av varer er derfor avgiftspliktige leveranser. Det samme gjelder alle leveranser fra andre næringsdrivende enn den som utfører tjenesten.

Legitimasjonsregler  Legitimasjonsregler følger av FMVA § 6-9-3. Se også R 13 av 23. februar 1971 og Av 24/89 av 12. oktober 1989.

Varer som leveres i tilknytning til tjenester som er fritatt etter mval. § 6-9 annet ledd, omfattes også av fritaket. Av likviditetshensyn kan selger ha behov for å fakturere varen før tjenesten utføres. Skattedirektoratet antar at legitimasjonskravet i disse tilfeller er oppfylt dersom varefakturaen har en henvisning til kontrakten.

Fast driftsutstyr  Etter lovens § 6-9 første ledd annet punktum omfatter fritaket også driftsutstyr som leveres sammen med fartøyet. I tidligere lov og forskrift ble betegnelsen «fast driftsutstyr» benyttet. Selv om dette ikke lenger er tilfellet, har en ikke ment å gjøre noen endring på dette punkt. Som fast driftsutstyr anses løsøre som er ledd i fartøyets varige driftsutstyr.

KMVA 3184 av 12. mars 1996

Klagenemnda anså at det kun var de deler som er fast i skipet – fast driftsutstyr – som omfattes av fritaket. Reservedeler til beredskapslager er ikke fritatt.

Det er ikke en betingelse for avgiftsfritak at arbeidet på driftsutstyret utføres ombord. Påbudte Livbåter  livbåter og nødvendige lettbåter anses som fast driftsutstyr til skipet. Dette gjelder ikke andre mindre båter som benyttes når skipet utfører forskjellige oppdrag (arbeidsbåter, notbåter o.l.) (U 2/73 av 27. april 1973).

Vask  Som vedlikehold av fast driftsutstyr regnes også vask av fartøyets håndklær, duker, gardiner o.l. (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 7).Tømming av toaletter er ikke fritatt, idet dette ikke kan anses som vedlikeholdstjenester.

Kombinert bruk  Se M-6-9.3 vedrørende fartøy til kombinert bruk. Hovedsakelighetskriteriet må også legges til grunn ved ombygging av skip.

Enkeltsaker

Klassifikasjon  Klassifikasjonstjenester er avgiftsfrie såfremt tjenesten blir utført ombord. Slike tjenester utført hos leverandør av utstyr som senere skal installeres ombord, er derimot ikke avgiftsfrie. (Av 11/90 av 26. april 1990 nr. 12)

Arkitekttjenester  Arkitekttjenester ifm. arbeid på fartøy er avgiftsfrie. Det samme gjelder Ingeniørtjenester  ingeniørtjenester (Av 24/89 av 12. oktober 1989). I samme melding uttales det at utleie av driftsmidler ikke omfattes av fritaket. Skattedirektoratet har i brev 13. januar 2014 til Forsvaret uttalt at heller ikke utleie av arbeidskraft er omfattet.

Tegnevirksomhet  I F 10. juni 1971 er det uttalt at tegnevirksomhet og skipsteknisk Konsulentbistand  konsulentbistand ifm. arbeid på omhandlede fartøy ikke omfattes av fritaket. Etter endringen i tidligere forskrift nr. 42 av 29. juni 1989 («arbeid» ble erstattet med «tjeneste») må slik virksomhet nå anses som avgiftsfri. Dette følger nå av § 6-9 annet ledd.

Juridisk bistand  i forbindelse med tvist om oppdragsomfang, betalingsplikt og opphavsrett til konstruksjonstegningene til skipet, ikke omfattes av avgiftsfritaket. Det ble også vist til at uttalelsen kun gjaldt nevnte konkrete juridiske tjenester, dvs. ikke om juridiske tjenester etter sin art omfattes av fritaket eller ikke. Begrensningen ligger først og fremst i vilkåret om at tjenestene må stå i direkte forbindelse med arbeidet på skipet mv.

KMVA 3732 av 15. april 1999

Fritaket omfatter ikke rene utviklingskostnader, bare omsetning som er relatert til installering og salg av ferdig utviklet system. Saken gjaldt etterberegning av utgående avgift for utviklingskostnader knyttet til utvikling av et system for overvåking av marine skrogkonstruksjoner for montering på skip.

Skipselektronisk utstyr  Leveranser og installasjoner av skipselektronisk utstyr omfattes av fritaket (F 14. juni 1971).

Utstyr til fiske  Levering og montering ombord av loddesorteringsmaskin, kraftblokk og fiskepumpe på fiskefartøy over 25 brt ble ansett å falle inn under avgiftsfritaket (F 18. september 1973).

Levering og montering av automatisk linebruk med egne maskin er ansett som avgiftsfri «ombygging» av skip (Av 26/83 av 11. november 1983 nr. 1).

Batterier  Montering av batterier faller utenfor avgiftsfritaket (U 6/76 av 17. november 1976 nr. 4).

Redningsvester  Separate leveranser av nye redningsvester er ikke omfattet av avgiftsfritaket.