6-2 § 6-2. Elektroniske nyhetstjenester (opph.)

§ 6-2 ble opphevet ved lov  20. desember 2022 nr. 108  (i kraft 1. januar 2023)

Paragrafen lød på dette tidspunktet:

(1) Omsetning av elektroniske nyhetstjenester som ikke er omfattet av § 6-1, er fritatt for merverdiavgift.

(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med elektroniske nyhetstjenester.

Bestemmelsen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2023. Se nærmere Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 kapittel 7.3. For omtale av fritaket slik det gjaldt fram til det ble opphevet, se tidligere utgaver av Merverdiavgiftshåndboken.